Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
Onderwerp: ENQUETE BUURTSCHAP OMMERKANAAL EN OMSTREKEN

Hallo buurtgenoten,

10 jaar geleden eind 2007 is de vereniging Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal opgericht.
Het bestuur vond dit een goed moment om even stil te staan bij wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken.
We kunnen wel zeggen dat we Ommerkanaal samen als buurtschap op de kaart hebben gezet.
Door onze deelname aan de duurzame dorpen wedstrijd van de provincie Overijssel in 2010 is het ons gelukt om met het gewonnen bedrag een aantal plannen te verwezenlijken.
Ons buurthuis is verduurzaamd en uitgebreid met energie neutrale kinderopvang welke volop in bedrijf is.
Onze buurtschool is uitgebreid met een lokaal en heeft nu het energielabel A.
We hebben een buurtauto tot onze beschikking en een aantal bewoners hebben met subsidie van de overheid hun huis geïsoleerd en/of wekken nu zelf energie op met zonnepanelen.
We hebben niet stil gezeten de afgelopen 10 jaar. Door onze gezamenlijke inzet is veel bereikt.
De vraag is nu: Wat voor ideeën of dromen hebben wij nog als bewoners om onze omgeving nog leuker te maken? 
Waar kunnen wij als bestuur samen met jullie onze schouders onder zetten ?
Ons gemeentebestuur wil ons de ruimte geven om zelf met plannen te komen om het leefklimaat voor iedereen woonachtig in onze buurtschap in stand te houden of te verbeteren, vandaar deze
enquête.
Wie wil kan de enquête ook digitaal invullen. Ga daarvoor naar
www.pbbo.info/vragenlijst.php
Wij hopen en verwachten veel respons op onze enquête. Wij vragen ook de jeugd om de enquête in te vullen.
Meerdere ingevulde enquêtes per woning of gezin is dus mogelijk. Je kunt het formulier kopiëren of op internet meerdere keren invullen.

Wilt u de enquête voor 19 februari ingevuld bij een van de bestuursleden in de bus doen, gescand mailen naar info@pbbo.info of digitaal invullen.

Vriendelijke groet, Henry, Jan, Annet, Patrick en Mario
Leefomgeving

Bent u tevreden over het leefmilieu in onze buurtschap?
Wat zou volgens u beter kunnen?

        Meer kruiden in onze bermen

        Ruigtes voor de vogels etc.

        Houtwallen of knotbomen langs perceel randen of N36

        Meer wandelpaden door de landerijen

        Dikkere en grotere bomen langs wegen

                                                            Andere opties:Lijkt het u leuk om wat meer bemoeienis (vrijwilliger) te hebben met het onderhoud
van de natuur in de buurtschap?

Heeft u ideeën wat in uw omgeving
anders/ beter zou kunnen?                    Andere opties:
Bent u ouder dan 55 jaar beantwoord dan deze vragen!!

Zelfstandig blijven wonen is het motto. Hoe ziet u de toekomst; Wilt u blijven wonen tot op hoge leeftijd in
uw huidige woning of wilt u op latere leeftijd naar de kern van Ommen.

Wanneer in onze buurtschap kleine woningen beschikbaar zouden komen met minder grote tuinen maar wel
voldoende comfort.

Zou u daar belangstelling voor hebben?

Heeft u voldoende vertrouwen in de mensen in uw omgeving als het gaat om elkaar voorthelpen?

Voelt u zich veilig in uw woning?

Functioneert de Thuiszorg ook in het buitengebied voldoende?

Kunt u makkelijk in contact komen met het samen doen team als u hulp nodig heeft?
Energie

Vindt u de klimaatsverandering reden om zuinig met energie om te gaan en zelf
werk te maken van eigen energie opwekken?

Denkt u al na over het vervangen van uw aardgas door een andere warmtebron zoals
warmtepompen op elektriciteit of CV installatie op houtpellets of biogas in uw eigen woning?

Wat zijn voor u de belangrijkste overwegingen om gebruik te gaan maken van een andere energiebron voor verwarmen?

        Comfort
                                                            Andere opties:
        Prijs                                                    

        Afhankelijkheid (zelf baas over de bron)

Zou u het zinvol en/of leuk vinden om lid te zijn van een lokale coöperatie om in gezamenlijkheid taken op te pakken.Welke taken vindt u daar geschikt voor:

        Zorg
                                                            Andere opties:
        Energie opwekken

Lijkt het u leuk om een actieve rol te spelen binnen een werkgroep om zo’n organisatie op te zetten?

Zo ja: Naam:

Heeft u koeien, varkens of kippen:

Zou u willen deelnemen aan een onderzoek naar de huidige
mogelijkheden van een project voor pure mestvergisting?
Heeft u behoefte aan openbaar vervoer in onze buurtschap?

Zo ja, waar denkt u dan aan:             Heb je een ander idee:

                                                                   

Wilt u eventueel vrijwilliger zijn op een buurttaxi of buurtbus?
Wonen, wat is de belangrijkste reden voor u om buiten de kern te wonen?

Rust:          Ruimte:          Vrijheid:                 Andere opties:
Naam:

Adres en postcode:

Emailadres:
Bent u lid van PBBO:

Zo nee wilt u wel lid worden van PBBO:
Wilt u hier de leeftijd categorieën aangeven van de deelnemer aan de enquête?

Leeftijd categorie:
Bent u tussen de 20 en 55 jaar beantwoord dan deze vragen.

Meerdere opties zijn mogelijk. Wat mist u in de buurtschap?

        Sportmogelijkheden                                                       Andere opties:

        Veilige fietsverbindingen                                      

        Veiligheid

        Activiteiten voor de jeugd

        Betaalbare huurwoningen/koopwoningen voor jongeren
  
 
 
Buurthuis

Bent u donateur van het Buurthuis

Bezoekt u het buurthuis regelmatig

Heeft u tijd en lijkt het u leuk om vrijwilliger te zijn in het buurthuis

Zo ja wat vindt u leuk om te doen of waar bent u goed in

        Schoonmaken

        Vrijwilliger achter de bar

        Onderhoud gebouw (goten, hang en sluitwerk etc.)

Mist u een activiteit in het buurthuis         Zo ja, welke:
Algemeen

Heeft u nog asbest op uw erf

Zo ja, hoeveel m2:


Bedankt voor het invullen van de enquête. Op de eerstkomende jaarvergadering  donderdag 12 april 2018 zullen wij het resultaat bekend maken.

Voor 19 februari 2018 digitaal invullen op onze website.

Alvast bedankt voor uw deelname!!
Bestuur PBBO
Henry Petter, Jan van Beesten, Patrick Stoker, Annet Welleweerd en Mario den Hoedt